Umowa o pracę tymczasową a umowa o pracę – czym się różnią?

czym różnią się umowa o pracę tymczasową i umowa o pracę?
W artykule przeczytasz

Umowy o pracę tymczasową są podpisywane przez osoby, które są zatrudniane za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Masz propozycję podpisania takiej umowy i zastanawiasz się, czym różni się ona od „zwykłej” umowy o pracę? Poznaj najważniejsze różnice między umową o pracę tymczasową a umową o pracę.

Co to jest umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową to jedna z umów, które agencja pracy tymczasowej podpisuje z pracownikami. Jaka to umowa? Charakterystyczne jest dla niej występowanie trzech podmiotów – zamiast dwóch, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej umowy. Są to:

 • pracownik tymczasowy,
 • agencja pracy tymczasowej,
 • pracodawca użytkownik – klient agencji tymczasowej.

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę tymczasową oraz obowiązki i prawa stron reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Różnice między umową o pracę tymczasową a umową o pracę

Umowa o pracę tymczasową i umowa o pracę to dwie różne umowy, chociaż mają one pewne wspólne punkty. Najważniejsze różnice między umową o pracę tymczasową a umową o pracę dotyczą:

 • okresu umowy,
 • składek odprowadzanych do ZUS,
 • przysługującego urlopu,
 • korzystania ze zwolnień lekarskich,
 • wypowiedzenia umowy.

Zastosowanie umowy o pracę tymczasową i umowy o pracę

Umowa o świadczenie usług pracy tymczasowej ma zastosowanie w przypadku prac o charakterze okresowym, sezonowym lub doraźnym. Agencja pracy tymczasowej może zaproponować podpisanie takiej umowy na przykład osobie, która ma zastąpić nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę.

Mimo że umowa o świadczenie usług pracy tymczasowej ma szerokie zastosowanie, to w niektórych sytuacjach jej zawarcie nie będzie możliwe. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik ma wykonywać pracę szczególnie niebezpieczną, na przykład na wysokościach.

Czas trwania umowy o pracę tymczasową

Standardowa umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony. To rozwiązanie jest zresztą pożądane przez pracowników, ponieważ daje im poczucie bezpieczeństwa. A ile może trwać umowa o pracę tymczasową? Umowy o pracę tymczasową są podpisywane na czas określony, a pracownik może pracować dla pracodawcy przez maksymalnie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Ograniczenie ma zastosowanie między innymi wtedy, gdy pracownik wykonuje pracę dla tego samego pracodawcy, ale przez różne agencje pracy tymczasowej.

To też może Cię zainteresować: Co to jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?
umowa o pracę tymczasową ma zastosowanie w przypadku prac o charakterze okresowym, sezonowym lub doraźnym

Umowa o pracę tymczasową a składki

Podpisanie zarówno umowy o pracę, jak i umowy o pracę tymczasową rodzi obowiązek odprowadzania składek do ZUS – a konkretnie składek emerytalnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Różnica polega na tym, kto ma obowiązek je odprowadzać. W przypadku:

 • umowy o pracę – składki ZUS odprowadza pracodawca,
 • umowy o pracę tymczasową – składki ZUS nalicza i opłaca agencja pracy tymczasowej.

Jako że za pracowników tymczasowych są odprowadzane składki, okres zatrudnienia tymczasowego wlicza się do stażu pracy.

Umowa o pracę tymczasową a urlop wypoczynkowy

Jednym z uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę o pracę tymczasową jest urlop. W zależności od rodzaju umowy, nieco inne są jednak zasady przyznawania urlopu w zależności od rodzaju umowy. W przypadku:

 • umowy o pracę – wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni (staż pracy poniżej 10 lat) lub 26 dni (staż pracy co najmniej 10 lat),
 • umowy o pracę tymczasową – urlop przysługuje w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji pracodawcy (pracodawców), a staż pracy nie ma znaczenia.

Pewną niedogodnością dla pracowników tymczasowych jest aktualne brzmienie przepisów. Pracodawca ustala z pracownikiem tymczasowym termin urlopu jedynie wówczas, gdy okres wykonywania pracy obejmuje 6 miesięcy lub dłużej.

Urlop na żądanie a umowa o pracę tymczasową

W ramach umowy o pracę pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie. Czy urlop na żądanie występuje też przy umowie o pracę tymczasową? Urlop na żądanie przysługuje jedynie tym pracownikom tymczasowym, którzy pracują dłużej niż 6 miesięcy. Wymiar urlopu na żądanie jest identyczny, jak w przypadku pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie

Pracownik, który podpisał umowę o pracę tymczasową, może skorzystać ze zwolnienia L4. Zasady dotyczące zwolnień lekarskich przy umowie o pracę tymczasową są analogiczne jak w przypadku umowy o pracę, czyli:

 • pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia (w wysokości 80 proc.) za okres niezdolności do pracy do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 • powyższy okres jest krótszy w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – wynosi wówczas 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie chorobowe we wspomnianych okresach jest wypłacane ze środków własnych agencji pracy tymczasowej. Powyżej 34. lub 15. dnia niezdolności do pracy pracownik tymczasowy nabywa prawo do zasiłku chorobowego.
pracownik na umowie o pracę tymczasową ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Kolejnym aspektem, wzbudzającym szereg wątpliwości, jest zależność między umową o pracę tymczasową a ciążą. Czy pracownica, która jest w ciąży i podpisała umowę o pracę tymczasową, może zostać zwolniona w dowolnym momencie? To zależy. Gdy pracownica otrzymała co najmniej 2-miesięczne skierowanie do wykonywania pracy tymczasowej, to zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nimi umowa, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową

Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową przez pracownika jest możliwe. Okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową jest uzależniony od okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę tymczasową i wynosi:

 • 3 dni – gdy umowa została zawarta na okres do 14 dni,
 • 8 dni – gdy umowa została zawarta na okres powyżej 14 dni.

Zerwanie umowy nie dotyczy wyłącznie umowy o pracę tymczasową – takie uprawnienie przysługuje też pracownikom, którzy podpisali umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą. Okresy wypowiedzenia zależą od typu umowy i stażu pracy w firmie.

Umowa o pracę tymczasową i umowa o pracę mają swoje podobieństwa i różnice. Ta pierwsza może dawać stosunkowo duże poczucie bezpieczeństwa pracownikowi i elastyczność pracodawcy. Jeśli rozważasz taką formę zatrudnienia jako pracownik lub pracodawca – skontaktuj się z nami.

Bartłomiej Pająk

Dyrektor Zarządzający B8 Recruitment- jednej ze spółek grupy kapitałowej B8 Group. Od 16 lat związany z doradztwem oraz zarządzaniem i rozwojem zespołów. Od 9 lat aktywny praktyk związany z branżą HR. Czuje się w niej jak ryba w wodzie rozwiązując problemy swoich klientów, podnosząc efektywność operacyjną partnerów.

Doświadczony współpracą z największymi polskimi pracodawcami, świadcząc różnorodne usługi z zakresu HR.

Podobne wpisy